• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.tessita.com

 

1. DEFINICJE

 

1.1 Sprzedawca –Studio TESSITA Justyna Głogowska z siedzibą ul. Kniaziewicza 11, 42-202 Częstochowa, NIP: 7732014838, REGON: 243477662.

1.2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.tessita.com  za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary na odległość, tj. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Internet).

1.3. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa lub zamierza wystąpić z Zamówieniem (w tym Konsument).
1.4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady umów zawieranych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

1.6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu.

1.7. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru, kierowana przez Klienta do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem Sklepu.

2.2. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu najpóźniej w chwili składania Zamówienia.

2.3. Ewentualne zmiany Regulaminu będą dokonywane wyłącznie z ważnego powodu i zostaną opublikowane na stronie www.tessita.com w zakładce „Regulamin”. Zmieniona treść Regulaminu nigdy nie będzie miała mocy retroaktywnej względem Klientów i uprzednio złożonych oraz realizowanych Zamówień.

2.4. Sklep dopuszcza sprzedaż Towarów również poza granicę Polski.

 

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

3.1. Klient po dokonaniu wyboru Towaru i umieszczeniu go w wirtualnym koszyku, celem złożenia Zamówienia może dokonać rejestracji do systemu informatycznego Sklepu poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji umowy sprzedaży. W przypadku braku woli rejestracji, możliwe jest jednorazowe wskazanie danych umożliwiających zawarcie umowy sprzedaży.

3.2. Warunkiem niezbędnym potwierdzenia i realizacji Zamówienia jest wypełnienie przez Klienta formularza Zamówienia na stronie www.tessita.com, w tym określenie formy płatności. W przypadku wybrania jako formy płatności przedpłaty, Zamówienie będzie zrealizowane w następstwie dokonania wpłaty przez Klienta.

3.3. Informacje dot. Towarów prezentowane w Sklepie (łącznie z cenami) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.4. Przed wysłaniem Zamówienia, Klient zostanie poproszony o oświadczenie w przedmiocie zapoznania się z treścią Regulaminu.

3.5. Sklep przyjmuje Zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

3.6. Potwierdzenie Zamówienia przez Sklep jest dokonywane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu. Potwierdzenie Zamówienia dokonane drogą e-mailową zawiera numer Zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia z wskazaniem adresu .

3.7. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.8. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru w systemie informatycznym Sklepu, ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) albo w Euro (EUR). Ceny zawierają podatek VAT.

3.9. Sprzedawca każdorazowo wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

3.10. W celu ułatwienia i usprawnienia realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, pomiędzy Sprzedawcą i Klientem będzie prowadzona korespondencja e-mailowa, kierowana na adres wskazany przez Klienta. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany przez siebie adres e-mail wiadomości dotyczące realizacji Zamówienia.

3.11. W razie zaistnienia sytuacji, w której nie wszystkie Towary objęte Zamówieniem są na bieżąco dostępne, Klient otrzyma wiadomość z informacją wskazującą, które z Towarów mogą być skompletowane celem bezzwłocznej realizacji. W wyłącznej gestii Klienta pozostaje wówczas decyzja w przedmiocie anulowania całości Zamówienia bądź jego częściowej realizacji w kształcie, w jakim jest to w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Klienta, Sprzedawca skieruje do Klienta wiadomość potwierdzającą całkowite anulowanie Zamówienia bądź potwierdzającą realizację zmodyfikowanego Zamówienia. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji Zamówienia w ciągu 5 dni, Zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostanie powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

 

4. FORMY PŁATNOŚCI

 

4.1. Klient ma możliwość dokonania płatności kartą płatniczą lub poprzez płatność elektroniczną (przelewem elektronicznym). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A (bluemedia.pl) w tym za pomocą kart:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

oraz PayPal (paypal.com).

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

4.2. Klient ma możliwość dokonania płatności przy odbiorze - do rąk pracownika działającego w imieniu przewoźnika przy odbiorze towaru lub do rąk pracownika Poczty Polskiej.

4.3. Klient ma również możliwość dokonania przedpłaty na rachunek bankowy na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.

4.4 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 

5.1. Klient w procesie złożenia Zamówienia może wybrać następujące formy dostawy Towaru:

  1. dostawa za pośrednictwem paczkomatów (InPost);
  2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5.2. Sprzedawca dokona weryfikacji złożonego Zamówienia, polegającej na sprawdzeniu kompletności przekazanych przez Klienta danych oraz skontaktowaniu się elektronicznie (e-mail) lub telefonicznie z Klientem celem potwierdzenia danych oraz ilości, rodzaju i ceny Towaru.

5.3. Częściowo lub wadliwie wypełniony formularz zamówienia (w szczególności zawierający błędny adres e-mail) będzie skutkował możliwością odrzucenia Zamówienia.

5.4. W momencie odrzucenia Zamówienia nastąpi anulowanie Zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych Sklepu.

5.5. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą, jak i innych płatności czy płatności przy odbiorze - wszystkie zamówienia staramy się wysyłać tego samego dnia lub następnego od otrzymania wpłaty. Po skompletowaniu zamówienia, zostanie utworzony list przewozowy i zmieniony status zamówienia na wysłano.

5.6. Przewidywany czas dostawy i jej koszt zostaje określony poniżej.

TABELA KOSZTÓW

Forma wysyłki

Przelew (zł brutto)

Za pobraniem (zł brutto)

Przewidywany czas dostawy

InPost: Paczkomaty

12 zł

---

1 dzień

Kurier DPD

14zł ---

1 dzień

Kurier InPost

14zł

---

1 dzień

 

5.6. Po skompletowaniu zamówionych Towarów i nadaniu przesyłki, Klient otrzyma stosowną wiadomość potwierdzającą tę okoliczność.

 

  1. REKLAMACJE

 

6.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

6.2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar: nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

6.3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy: Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej; gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6.5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

6.6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

6.7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

6.8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

6.9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.10. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6.11. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

6.12. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi dostarczy Sprzedawcy wadliwy Towar na adres wskazany w pkt 1.1 Regulaminu.

 

  1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.3. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7.4. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1 Regulaminu.

7.5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7.6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inną formę zwrotu, niewiążącą się dla niego z jakimikolwiek kosztami.
W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na
rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego."].

7.8. Konsument w następstwie złożonego oświadczenia o odstąpieniu ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

7.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.10. Pouczenie w zakresie uprawnień przysługujących Konsumentowi w przedmiocie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

8.1. Składając Zamówienie, Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem ww. danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

8.2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

8.3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

8.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi potwierdzenie i realizację Zamówienia Klienta.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, stosuje się przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego.

9.2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają ww. przepisy.

9.3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup Towaru lub udostępnienie ww. danych w formie elektronicznej.

9.4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

9.5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Zamówienia.

 

10. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy (PDF)

Załącznik nr 2 - Formularz odstąpienia od umowy (PDF)